Business Hours: 

Mon-Sat: 9 a.m - 6p.m

 Sunday: 9 a.m - 4p.m

Phone: 610.649.3193


​​​​Sushi Sei Express